Полтавський професійний ліцей сфери послуг

Правова допомога

Система правової освіти та виховання в ППЛСП – складна динамічна, залежна від економічних, політичних і соціальних чинників модель реалізації основних напрямків діяльності навчального закладу, що вимагає взаємообумовленості та взаємозв’язку елементів правоосвітнього та правовиховного процесів, передбачає широке коло й активну позицію всіх задіяних суб’єктів, здійснюючи позитивний вплив на них; покликана створити умови для розвитку правового мислення в учнів і забезпечити цілеспрямоване формування в дітей звички діяти відповідно до закону.

Необхідність формування громадянського суспільства в нашій державі висунула на чільне місце всього суспільного життя проблему правового виховання громадянина України, здатного жити в правовій державі. Тому постала проблема правового виховання та правової освіти населення.

Мета і завдання правової освіти та виховання в закладі освіти:

  • формувати в учнів особистісні риси громадянина України, систему знань про сучасну державу і право, особливості їх виникнення, функціонування і розвитку, їх роль та функції в організації суспільного життя;
  • навчити учнів аналізувати і з правової точки зору оцінювати суспільно-політичні події; користуватися правовими актами та юридичною літературою і діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях;
  • знайомити учнів з історією розвитку правової думки та правовідносин, основами конституційного ладу України, її правової системи, галузями права та правовими інститутами;
  • формувати в учнів власний погляд на державно-правові явища та особливості їх функціонування, усвідомлювати роль людини в системі суспільних відносин;
  • формувати навички правомірної поведінки, позитивні мотиви активної участі в суспільному житті, соціальний оптимізм, здатність здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальне рішення, уміння юридично грамотно орієнтуватись у конкретних життєвих ситуаціях та діяти згідно з правовими нормами;
  • виховувати в учнів повагу до державної символіки, традицій та звичаїв українського народу, переконання в необхідності суворого дотримання законів, негативне ставлення до протиправних вчинків.

Правова освіта та виховання, профілактика правопорушень серед підлітків постійно в центрі уваги педагогічного колективу Полтавського професійного ліцею сфери послуг. Підвищення правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу, а саме учнів, педагогів, батьків здійснюється як через систематичну правову пропаганду, так і через додержання правових норм у діяльності ліцею.

У Полтавському професійному ліцеї сфери послуг система правового виховання базується на правових актах і документах, таких як Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Закон України «Про охорону дитинства», Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Головна мета Полтавського професійного ліцею сфери послуг ˗ набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави. Тому на основі цього в ліцеї проводяться систематичні бесіди та тематичні годин з морально-правового, патріотичного виховання учнів. Правове виховання учнів не зводиться до ознайомлення їх з теоретичними питаннями кримінального права. Періодично запрошуються працівники правоохоронних органів, які виступаючи перед дітьми, не лише висвітлюють конкретні злочини, механізми їх скоєння і розкриття, а й практично аналізують їх, дають морально-правову оцінку негативним вчинкам, підкреслюють невідворотність відповідальності за скоєне. Особлива увага приділяється проблемі виховання в учнів поваги до тих, хто охороняє порядок і закон.

Здійснення правовиховної роботи з дітьми проводиться із залученням прикладів, як позитивних, так і негативних ситуацій, які часто трапляються в повсякденному житті. Використання таких прикладів підвищує виховну цінність в учнів, а також до посильної діяльності у боротьбі з негативними ситуаціями та їх наслідками.

Протягом року педагоги та класні керівники працювали над удосконаленням системи правовиховної роботи ліцею в напрямку «Превентивне виховання». З цією метою було проведено низку заходів щодо утвердження навичок здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, формуванню відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих. Система роботи з превентивного виховання передбачала реалізацію державних, обласних та міських програм з превентивного виховання, проведення тижня правового виховання, тижня здорового способу життя, безпеки життєдіяльності. Регулярно проводяться години спілкування, бесіди, диспути, психологічні тренінги, спортивні змагання, естафети, відкриті уроки, зустрічі з лікарями, представниками правоохоронних органів та соціальних служб.

З метою профілактики правопорушень у Полтавському професійному ліцеї сфери послуг створено Штаб з попередження та профілактики правопорушень. Його діяльність спрямована на подолання в свідомості окремих учнів помилкових поглядів, які сформувалися внаслідок неправильного виховання, формування в них правових понять, які б регулювали їхню поведінку, вироблення навичок і звичок правомірної поведінки та вміння протистояти негативним явищам та впливам.

Великим внеском є робота класних керівників, спрямована на виховання правової свідомості, відповідальності, правової поведінки, формування здорового способу життя.

Протягом навчального року проводяться батьківські збори, тренінги, лекції на тему «Права людини», «Насильство в сім’ї », «Ти маєш вибір» та правові лекторії, години спілкування, позаурочні заходи, конференції з правової тематики серед учнів ліцею.

Систематично проводиться профілактична робота з учнями по запобіганню пияцтва, наркоманії, поширення ВІЛ-інфекції та СНІДУ, антинікотинова інформаційно-освітня програма.

Створено дієву систему контролю та аналізу відвідування ліцею. Дані про учнів заносяться в табель обліку відвідування навчальних днів. Відвідування учнів аналізується класними керівниками та майстрами виробничого навчання щоденно, заступником директора з виховної роботи – в кінці кожного місяця.

Важливою складовою у роботі з дітьми, схильними до правопорушень, та дітьми девіантної поведінки є робота психолога разом з адміністрацією ліцею, які  регулярно здійснюють профілактичні рейди з метою виявлення неповнолітніх, що не відвідують навчальний заклад, порушують режим навчання, запізнюються на уроки.

У правовиховній освіті нашого ліцею важливу роль відіграє робота із залученням учнів до гуртків, художньої самодіяльності, волонтерської роботи та позаурочного дозвілля.

Особливістю проведення такої роботи є зайнятість кожного учня в тій чи іншій мірі, відповідальність за якусь окрему ділянку роботи, що сприяє вихованню в учня соціальної активності, допомагає йому реалізувати себе, самоствердитися, вчить правильно і з користю для себе організувати свій вільний час. Отже, завдяки таким методам право-виховної роботи, що створена в ліцеї, протягом останнього року зменшилась кількість учнів, схильних до правопорушень, пропусків занять та при цьому збільшилась кількість учнів в яких з’явилось бажання приймати участь у житті свого навчального закладу.